Tailormoldlogo

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene clausules

Voor alle aan ons gedane opdrachten gelden deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Door zijn bestelling wordt de koper geacht ermede akkoord te gaan.
Voor zover voor bepaalde soorten van leveringen of voor bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld, blijven voor al het overige deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
Afwijkingen van onze verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande
van de kopers, zijn alleen dan bindend, wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd.

2. Offerte en bestelling

Onze offertes gelden slechts ten titel van inlichting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De bestelbon verbindt de klant, doch is slechts bindend voor ons na aanvaarding.

3. Leveringstermijnen

Opgegeven leveringstermijnen voor onze verkopen zijn slechts benaderend en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de koper, tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen.

4. Vervoer, risico en aanvaarding

Tenzij anders is overeengekomen, gebeurt de levering en de aanvaarding van de goederen in de werkhuizen of lokalen van de verkoper.
Alle vervoer- en aflaadkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders werd overeengekomen.
Vanaf de verzending der goederen zijn deze voor risico van de koper, om het even welke afleveringsplaats bepaald wordt.
Tenzij anders is bedongen moeten de gekochte goederen worden afgenomen op de dag van de levering.
Indien de koper in gebreke blijft de goederen af te nemen, kan de verkoper de goederen voor rekening en op risico van de koper opgeslagen in zijn magazijnen of bij derden.

5. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de verkochte goederen gaat eerst op koper over nadat deze aan ons al het door hem terzake van de geleverde goederen verschuldigde met inbegrip van eventuele kosten en renten heeft voldaan.
De koper kan over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken.

6. Schorsing van de levering

Wij blijven ten allen tijde gerechtigd alvorens af te leveren of met een levering voort te gaan een zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vragen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen.
Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen betreffende gedane leveranties niet heeft voldaan, zijn wij niet tot verdere leveringen of prestaties verplicht.

7. Waarborg en klachten

De koper heeft slechts een recht tot klacht in zoverre hij bewijst dat de gebruiksaanwijzingen werden opgevolgd en dat de geleverde goederen oordeelkundig werden behandeld.
De betalings- en ander verplichtingen van koper tegenover onze firma ten aanzien van de betreffende of andere leveringen, worden door de klacht niet opgeschort.
De klachten moeten bij aangetekend schrijven aan het adres van onze firma worden gericht.
Eventuele klachten wegens zichtbare gebreken moeten worden ingediend binnen de acht dagen na levering der goederen en in elk geval voor de be- of verwerking ervan.
Eventuele klachten wegens onzichtbare gebreken moeten worden ingediend binnen de maand na de levering der goederen en in elk geval voor de be- of verwerking ervan.
Elke tussenkomst of herstelling door een persoon, die niet uitdrukkelijk werd aanvaard door de verkoper, ontheft de verkoper van alle verdere aansprakelijkheid.
In geval van gegronde klacht, is onze firma slechts verplicht, naar onze keuze, tot gratis levering of herstelling der koopwaar of gedeelten ervan die door gebreken zijn aangetast, zonder dat de koper bovendien op enige schadevergoeding kan aanspraak maken.
De waarborg is persoonlijk gesteld ten voordele van de koper en geen enkele derde kan zich bij een voortverkoop of bij een verkoop van onze produkten beroepen op de versterkte garantie.
Ingeval van voortverkoop of van verkoop van onze producten zal de koper zijn afnemer inlichten over de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst.
De koper zal onze firma vrijwaren voor alle aanspraken, die door derden zouden gesteld worden ten overstaan van onze firma.
Voor de artikelen welke niet tot onze normale marktproducten behoren, worden door ons geen klachten aanvaard.
Wij waarborgen de kwaliteit van deze producten niet en kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn.

8. Prijswijziging

Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen bij stijging ten onze laste der thans geldende heffingen of belastingen.

9. Betaling

Onverminderd de eventuele bijzondere bedongen voorwaarden, dient betaling uiterlijk te geschieden op het adres zich bevindend op onze factuur, zonder kosten voor ons, netto zonder korting, taksen inbegrepen, binnen de acht dagen na factuurdatum.
Wanneer de levering in gedeelten geschiedt, wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.

10. Wanbetaling

Bij gebreke van betaling op de overeengekomen vervaldagen hebben wij het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevergoeding van 15 % per jaar op de vervallen som aan te rekenen.
Bovendien wordt elke andere schuldvordering tegenover de koper onmiddellijk opeisbaar en is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de verschuldigde sommen (met een minimum van 50 euro).
Wij kunnen ook de overeenkomst opzeggen voor het deel wat nog uit te voeren blijft en de koper is door dit feit onmiddellijk de schadevergoeding verschuldigd voorzien in artikel 11 hierna.

11. Annulering

Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de koper, of door diens fout veroorzaakt, van een bestelling, is het totaal bedrag van het order verschuldigd ten titel van schadevergoeding.

12. Diversen

Het is de koper verboden aan derden technische of vertrouwelijke informatie door te geven, waarvan hij kennis heeft gekregen naar aanleiding van de uitvoering van huidige overeenkomst.
Indien de overeenkomst werd afgesloten door verschillende kopers, zijn dezen solidair en ondeelbaar verbonden ten overstaan van onze firma.
De ongeldigheid van één of meerdere clausules van de algemene voorwaarden kan nooit de ongeldigheid of de ontbinding van het contract met zich meebrengen.

13. Bevoegdheidsclausule

Alle betwistingen die verband houden met de huidige overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.